Publicacions en revistes

  • Melià Garí, Joan, "Els obstacles de la normalitat", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Número 794, Pàgines 56-57, 1996. Review.
  • Corbera Pou, J., "Alomar, Antoni Ignasi: L'armament i la defensa a la Mallorca Medieval. Terminologia", "Llengua & Literatura", Número 7, Pàgines 479-480, 1996. Review.
  • Alomar Canyelles, A. I., "Morey, Jaume; Melià, Joan i Corbera, Jaume: Alfa. Mètode d'autocorrecció gramatical assistida, Palma, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, Unviersitat de les Illes Balears, 1995.", "Llengua & Literatura", Número 7, Pàgines 523-525, 1996. Review.
  • Alomar Canyelles, A. I., "Les barques de panescalm i la seva terminologia segons uns comptes de fabricació (Mallorca, 1420)", "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana", Número 52, Pàgines 141-164, 1996. Article.
  • Mesquida, J. A.& Dols, N., "L'aportació dels dialectes balears al nou Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 79, Pàgines 15-18, 1996. Article.