Formació de Postgrau

Formació

Actualment, el GRESIB participa en els següents programes de formació de postgrau:

Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament

Aquest màster ofereix una formació avançada en estudis lingüístics i literaris des de l’estudi del desenvolupament de la competència lingüística i literària en les seves múltiples facetes: teories de la lectura, aprenentatge del llenguatge, processos interliteraris i interlingüístics, etc. Els seus continguts es concreten a partir dels quatre àmbits d’interès que motiven les seves especialitats:

 • Especialitat en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes. Ofereix un coneixement profund sobre les darreres tendències i els debats que tenen lloc en l’estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 • Especialitat en Lingüística General. Se centra en el coneixement del llenguatge i, específicament, de les teories i mètodes enfocats al seu estudi científic, amb una especial atenció a les darreres tendències en lingüística general, teòrica i aplicada.
 • Especialitat en Teoria de la Literatura. S’orienta al coneixement de les teories i mètodes d’aproximació a la literatura, amb una especial atenció a l’estudi de les bases teòriques per al coneixement de la producció i el consum literaris.
 • Especialitat en Ensenyament de les Llengües i de la Literatura. S’adreça a l’alumnat que vulgui perfeccionar la pràctica pedagògica en l’ensenyament de les llengües i la literatura, més enllà dels coneixements d’altres màsters orientats a la didàctica o de caràcter més generalista.

Els estudiants poden triar entre cursar una especialitat o cursar-ne dues, que apareixeran reflectides a la seva titulació.

Metodològicament és un màster semipresencial, de manera que es combinen les sessions presencials amb l’ús de mètodes diversos d’ensenyament a distància.

Doctorat en Filologia i Filosofia

El Programa de Doctorat en Filologia i Filosofia de la UIB està format per tres equips de recerca especialitzats en lingüística teòrica i aplicada (equip 1), estudis literaris i culturals (equip 2) i filosofia (3). En el marc de la lingüística teòrica i aplicada s’ofereixen les següents línies de recerca:

 • Adquisició, ensenyament i avaluació de segones llengües i llengües estrangeres
 • Contextos d’aprenentatge de segones llengües i llengües estrangeres: instrucció formal, aprenentatge integrat de continguts i llengua, estada al país de la llengua meta
 • Filologia catalana
 • Llengua i literatura catalanes contemporànies
 • Història de la llengua catalana
 • Onomàstica
 • Morfosintaxi històrica de l’espanyol
 • Fonètica i fonologia històriques de l’espanyol
 • Lingüística de corpus
 • Contacte de llengües i bilingüisme
 • Variació i canvi lingüístic
 • Gramàtica diacrònica i sincrònica
 • Adquisició de llengües
 • Percepció i producció de la parla en l’L2
 • Lingüística aplicada, avaluació de llengües (testing); ensenyament i aprenentatge de segones llengües