Categories
Publicacions

Mañas & Sell (2024)

Mañas Navarrete, I., i Sell, M.-V. (2024). Técnicas básicas de procesamiento del lenguaje natural en el análisis de menciones a mujeres en lecturas graduadas de ELE, Estudios de Lingüística Aplicada, 78, 45-76.

Mañas Navarrete, I., i Sell, M.-V. (2024). Técnicas básicas de procesamiento del lenguaje natural en el análisis de menciones a mujeres en lecturas graduadas de ELE, Estudios de Lingüística Aplicada, 78, 45-76.

Les anàlisis de la representació dels gèneres en materials d’ELE s’han vist fins ara limitades pels mètodes de recompte manual. Aquest estudi abandona aquests mètodes i analitza la representació dels gèneres en un corpus compost per 47 lectures graduades per a estudiants d’ELE aplicant tècniques bàsiques de processament del llenguatge natural basades en el treball de Lucy, Demszky, Bromley i Jurafsky (2020). S’examinen les diferències a l’espai dedicat a cadascun dels gèneres i la seva evolució en el temps. Així mateix, s’analitza el valor explicatiu del sexe dels protagonistes sobre la distribució de mencions d’homes i de dones. Els resultats mostren que, fins i tot quan el protagonisme és compartit, les dones apareixen menys representades. Aquesta investigació aporta a més un conjunt d’eines d’anàlisi automàtica de textos que queda a disposició de la comunitat per a l’anàlisi d’altres textos o per adaptar-los a l’anàlisi de diferents aspectes de la llengua per tal d’aprofundir en la caracterització dels materials d’ELE. (Més informació).